تولید با صنعت فرق دارد؛ تولیدکننده خودرو هستیم، صنعت خودرو نداریم!

بازتاب اقتصاد (baztabeghtesad.ir) :

لطف الله سیاهکلی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: چرا تولید در کشور ما گران‌تر تمام می‌شود، چرا این اتفاق می‌افتد، ما اگر انرژی ارزان و نیروی انسانی ارزان را برداریم، اصلا تولید در کشور ما معنا ندارد و تولید تعطیل می‌شود.

چه طور مرغ از فرانسه وارد می‌شود، اما ارزان تر از تولید داخل است، چون ما تولیدکننده هستیم، صنعت تولید نداریم. خودروساز با صنعت خودرو دو موضوع جداست، تولیدکننده مرغ با داشتن صنعت تولید مرغ فرق دارد.