پرداخت حقوق اعضای هیات دولت چطور است؟

بازتاب اقتصاد (baztabeghtesad.ir) : بهادری جهرمی درباره حقوق اعضای هیات دولت توضیحاتی داد.

سخنگوی دولت درباره رأی دیوان عدالت اداری برای ممنوعیت اشتغال همزمان اعضای هیئت علمی دانشگاه بصورت تمام وقت در دستگاه‌های اجرایی، تصریح کرد: رأی دیوان عدالت اداری تأیید بخشنامه مصوب دولت و ابلاغی سازمان اداری و استخدامی است. در ادوار گذشته مواردی داشتیم که افرادی بطور همزمان و تمام وقت در سمت‌های مختلف مشغول کار بوده‌اند. اما طبق رأی دیوان عدالت اداری اشتغال تمام وقت و همزمان اعضای هیئت علمی دانشگاه، ممنوعیت دارد یعنی یک شخص به صورت هم زمان نباید دو شغل را در تصدی داشته باشد. با این حال افرادی که هیئت علمی بوده ولی از دانشگاه مأمور به دولت شده‌اند طبیعتاً اشتغال همزمان به دو پست را ندارند؛ لذا تابع این مصوبه نخواهند بود. تمامی اعضای هیئت دولت که عضو علمی دانشگاه هستند نیز در دولت مأمور هستند و فقط از یک منبع حقوق دریافت می‌کنند، لذا موضوع این رأی دیوان عدالت اداری نیستند.