سرپرست وزارت صمت: ریزش قیم خودرو ادامه خواهد داشت

بازتاب اقتصاد (baztabeghtesad.ir) :

سرپرست وزارت صمت: قیمت خودرو در روزهای اخیر کاهشی بوده است و این روند ادامه خواهد داشت‌‌.