۸ سد بیش‌تر از ۹۰ درصد آب دارند

بازتاب اقتصاد (baztabeghtesad.ir) : پس از بارش‌های اخیر آمار مخازن سدها گویای این است که تا تاریخ بیست‌وهفتم خرداد ماه، هشت سد بیش از ۹۰ درصد و پنج سد بیشتر از ۸۰ درصد آب دارند.

وضعیت سدهای مهم (شرب  – کشاورزی) از ابتدای سال آبی جاری (ابتدای مهرماه) تا بیست و هفتم خردادماه بیانگر این است که تعدادی از سدهای کشور بیش از ۸۰ درصد آب دارند، سد جره استان خوزستان  ۸۲ درصد، سد، گلپایگان، کوچری حوضه قمرود ۸۱ درصد، سد آزاد کردستان ۸۴ درصد، سد قشلاق استان کردستان ۸۲ درصد پر هستند.

سد زنجیره کارون  و سد دز  در استان خوزستان به ترتیب ۹۵ و  ۹۸ درصد، سد جگین استان هرمزگان ۹۶ درصد، سد داریان استان کرمانشاه ۹۸ درصد  آب دارند، همچنین سد تالوار استان زنجان، سد رودبار استان لرستان، سد مارون استان خوزستان، سد کوثر کهگیلویه و بویر احمد ۱۰۰ درصد آب دارند.

۸ سد بیش‌تر از ۹۰ درصد آب دارند

حجم آب موجود در سدهای کشور  در این مدت  به ۳۱ میلیارد و ۲۲ میلیون متر مکعب رسید که در مقایسه با سال گذشته ۲۰ درصد افزایش داشته همچنین میزان ورودی آب به سدهای کشور تا بیست‌وهفتم خرداد ماه معادل ۳۴ میلیارد و ۸۹ میلیون متر مکعب بوده که این عدد در مقایسه با سال گذشته که عددی معادل ۲۷ میلیارد و ۱۷ میلیون متر مکعب بوده ۲۸ درصد افزایش داشته است.

میزان خروجی از مخازن سدهای کشور در این تاریخ ۲۲ میلیارد و ۷۲ میلیون متر مکعب ثبت شده که این عدد در قیاس با سال گذشته که عددی معادل ۲۰ میلیارد و ۲۵ میلیون متر مکعب بوده بیانگر افزایش ۱۲ درصدی است.

میزان پرشدگی مخازن سدهای کشور نیز به عدد ۶۳ درصد رسیده است.

۸ سد بیش‌تر از ۹۰ درصد آب دارند

همچنین ارتفاع کل ریزش‌های جوی کشور معادل ۲۰۲.۸میلی‌متر بوده که این مقدار بارندگی نسبت به میانگین دوره مشابه درازمدت ۲۳۵.۵ میلی‌متر ۱۳ درصد کاهش و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته که عددی معادل ۱۸۴ میلی‌متر بوده ۱۱ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

۸ سد بیش‌تر از ۹۰ درصد آب دارند

انتهای پیام