جدول حق بیمه شخص ثالث تمامی خودروها در سال ۱۴۰۳

بازتاب اقتصاد (baztabeghtesad.ir) : نرخ حق بیمه شخص ثالث خودروهای سواری و سنگین در سال 1403 با محاسبه نرخ دیه و مالیات جدید اطلاع رسانی شد.

نرخ حق بیمه شخص ثالث خودروهای سواری و سنگین در سال ۱۴۰۳ با محاسبه نرخ دیه و مالیات جدید اطلاع رسانی شد.