مرسدس آ ام گ وان ؛ با رنگ کمیاب مشکی! + عکس

بازتاب اقتصاد (baztabeghtesad.ir) :

بیشینه سرعت آ ام گ وان برابر با ۳۵۰ کیلومتر برساعت است که طی کمتر از ۶ ثانیه به ۲۰۰ کیلومتر از این بیشینه دست می یابد و این ارزش های مهندسی موتور مرسدس را به نمایش خواهد گذاشت.

مرسدس آ ام گ وان ؛ با رنگ کمیاب مشکی! + عکس

مرسدس آ ام گ وان ؛ با رنگ کمیاب مشکی! + عکس

مرسدس آ ام گ وان ؛ با رنگ کمیاب مشکی! + عکس

مرسدس آ ام گ وان ؛ با رنگ کمیاب مشکی! + عکس

مرسدس آ ام گ وان ؛ با رنگ کمیاب مشکی! + عکس

مرسدس آ ام گ وان ؛ با رنگ کمیاب مشکی! + عکس

مرسدس آ ام گ وان ؛ با رنگ کمیاب مشکی! + عکس

مرسدس آ ام گ وان ؛ با رنگ کمیاب مشکی! + عکس

مرسدس آ ام گ وان ؛ با رنگ کمیاب مشکی! + عکس