مزایده بانک دی بی نتیجه بود

بازتاب اقتصاد (baztabeghtesad.ir) : بانک دی اعلام کرد که مزایده این بانک بدون نتیجه پایان یافته است.
بانک دی بیان داشت در مزایده فروش اموال مازاد بانک هیچ پیشنهاد خریدی واصل نشد.